Onze samenleving

Om onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, richt Holland Casino zich op de inkoop van duurzame bedrijfs-­ en voedingsmiddelen en duurzame (ver­)bouwprojecten. Daarnaast zijn we ons bewust van onze rol in de samenleving en zetten we ons in om een positieve bijdrage te leveren aan lokale initiatieven en landelijke goede doelen. Ook nemen we het welzijn van onze gasten zeer serieus (lees hierover meer in het hoofdstuk ‘Onze gasten’).

Duurzaam inkopen
Een belangrijk deel van onze impact bevindt zich in de toeleveranciersketen. De keten betreft zowel de producten en diensten van leveranciers als de bedrijfsvoering van Holland Casino. We beschouwen leveranciers als partners in het behalen van gemeenschappelijke doelen op het gebied van duurzaam­heid en hanteren een duurzaam inkoopbeleid. Hiermee stimuleren we zowel onze bestaande als potentiële leveranciers maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken om zo een duurzame keten te realiseren. Per inkooptraject worden door Holland Casino specifieke duurzaamheidscriteria, zoals milieucriteria, opgesteld.

In de praktijk
Het totale elektriciteitsverbruik van onze casino’s is gemiddeld 43 GWh per jaar en we gebruiken groene energie. Om het energieverbruik te verminderen, worden speelautomaten na sluitingstijd uitgeschakeld, wordt steeds meer LED verlichting toegepast en worden de klimaatinstallaties energetisch geoptimaliseerd.

In onze restaurants kiezen we bewust voor een assortiment van diverse kwaliteitsproducten van A-leveranciers die verantwoorde en eerlijke producten op de markt brengen. We serveren voornamelijk producten van het seizoen.

In alle vestigingen is sprake van een actief beleid op het gebied van afvalscheiding. Zowel in de casino’s zelf als op kantoor zijn hier speciale afvalbakken voor aanwezig.

Duurzame (ver)bouwprojecten
Bij (ver)bouwprojecten budgetteren we altijd een duurzaamheidsadvies. Voor de nieuwbouw van Holland Casino Venlo wordt bijvoorbeeld een adaptief gebouw gerealiseerd met een rendabele duurzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar het optimaal gebruiken van regen, wind en zon. Dit sluit aan bij de cradle to cradle principes van de gemeente Venlo. Ook bij de nieuwbouw van de vestiging in Utrecht zal veel aandacht zijn voor rendabele duurzaamheid.

We zijn als C2C ExpoLAB erg verheugd dat Holland Casino bij de ontwikkeling van het nieuwe casino in Venlo de ambitie heeft omarmd om het gebouw te ontwerpen en realiseren op een zeer duurzame wijze. Bij de keuze voor het ontwerp en de architect speelde de manier waarop de principes van cradle to cradle in het gebouw tot uiting gaan komen een belangrijke rol. Uiteindelijk levert deze keuze niet alleen Holland Casino maar ook haar bezoekers, het personeel en de stad Venlo straks een gebouw op waar duurzame principes op het gebied van energie, materiaal en gezondheid en spectaculaire architectuur op een prachtige manier met elkaar verweven worden.

Goede doelen & sponsoring
In het najaar van 2017 was Holland Casino sponsor van de Olympische kwalificatiereeks van het Nederlandse bobsleeteam, dat zich in de World Cupwedstrijden presenteerde als Team Holland Casino. Dankzij die sponsoring kon het team zich goed voorbereiden en meedoen aan de kwalificatie­wedstrijden. Helaas bleek dat ondanks alle inspanningen de kwalificatie-eis niet gehaald werd.

Daarnaast wordt er vanuit de vestigingen aan tal van grote en kleine lokale initiatieven bijgedragen op het gebied van gezondheid, sport en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de Daniel den Hoedkliniek, de stichting Make a Wish, de Nijmeegse vierdaagse, de Military Boekelo, de Wensambulance en Haarlem Jazz.

Richtlijn Bekendmaking niet-financiële informatie

In lijn met de richtlijn Bekendmaking niet-financiële informatie, dienen bepaalde grote ondernemingen een niet-financiële verklaring op te stellen die minstens informatie bevat over milieuzaken, sociale en personeels­aangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Sociale- en personeelsaangelegenheden
Er zijn drie vakbonden en er is een ondernemingsraad (OR). Er vindt regelmatig overleg plaats en Holland Casino streeft naar een effectieve samenwerking met de OR en sociale partners.

We werken actief samen met lokale mbo-scholen. Studenten lopen stage waarna doorstroming in een baan bij Holland Casino tot de mogelijkheden behoort. Medewerkers worden ingezet als leermeesters van de jongeren en delen hun kennis.

Ook draagt Holland Casino bij aan het initiatief ‘werkgevers gaan inclusief’ en laten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren. Dat doen we op zorgvuldige en kleinschalige wijze en dat is succesvol.

We behandelen mannen en vrouwen gelijk en streven naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in teams en vestigingen. In 2017 was de verdeling: mannen 54 procent, vrouwen 46 procent. Beleid omtrent zwangerschap, zorgverlof en ouderschapsverlof is conform wettelijke en cao-bepalingen geregeld en wordt zorgvuldig nageleefd.

Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie Arbeidsomstandig­heden, vragen we periodiek aan medewerkers of zij te maken hebben gehad met (seksuele) intimidatie, agressie of geweld van gasten, collega’s of leidinggevenden. De uitkomsten van deze onderzoeken laten zien dat deelnemers, als ze al hinder ervaren, dit gedrag ervaren in het contact metbepaalde gasten. Holland Casino neemt dergelijk meldingen zeer serieus. We zetten ons in voor een preventieve aanpak door het aanbieden van agressie-preventietrainingen. Het bespreken van de impact van voorvallen en het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers is een belangrijk onderdeel van deze trainingen die hoog gewaardeerd worden door onze medewerkers.

Zadkine verbindt zich graag aan betrouwbare partners uit de regio die een kwaliteitsbijdrage leveren aan de opleiding van onze studenten. Daar hoort natuurlijk ook Holland Casino bij. Samen hebben we een opleiding ontwikkeld waarin studenten opgeleid worden tot Leisureprofessional. Holland Casino verzorgt zowel de praktijklessen als de stages. Ze begeleidt jonge mensen van student tot aan beginnend beroepsbeoefenaar. Talenten worden ontdekt en ontwikkeld; zo wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de opleiding en het bedrijf. Die versterken elkaar door intensief samen te werken, steeds in het belang van de leerling, de school en Holland Casino.

Integriteit inkoop
De afdeling Inkoop van Holland Casino heeft zich aangesloten bij de beroeps­code van de Nederlandse Vereniging van Inkopers. De beroepscode van Holland Casino is uitgewerkt in een viertal richtlijnen:

I.              Loyaal zijn ten opzichte van Holland Casino;

II.             Leveranciers rechtvaardig behandelen;

III.            Eerlijke concurrentie ondersteunen;

IV.           Reputatie van de professie hoog houden.

Iedere Holland Casino medewerker draagt de verantwoordelijkheid om al zijn handelingen, in overeenstemming met de bovengenoemde richtlijnen en in overeenstemming met de geldende wetgeving, uit te voeren.

Borging toeleverings- en onderaannemingsketen
Holland Casino wil zaken doen met organisaties die van goede naam en faam zijn, ethiek hoog in het vaandel hebben en een gezonde financiële huishouding voeren ten behoeve van een duurzaam voortbestaan. Het uiteindelijke doel van Holland Casino is om samen met haar partners een duurzame keten te realiseren. De keten betreft zowel de producten en diensten als de bedrijfsvoering van Holland Casino, haar leveranciers en hun onderaannemers. De basis van onze aanpak van duurzaam inkopen wordt gevormd door de leverancierscode. Die code is afgeleid van onze eigen Holland Casino kernwaarden en interne gedragscode.

De afdeling Inkoop van Holland Casino hanteert de volgende grond­beginselen die verankerd zijn in ons inkoopproces:

 • Gelijke behandeling
  Er mogen geen discriminerende factoren aanwezig zijn waardoor de ene partij meer kansen krijgt dan de andere partij. Iedereen moet op dezelfde wijze behandeld worden en iedereen moet dezelfde informatie krijgen.
   
 • Transparantie
  Vooraf moet, met een voor iedereen leesbare beschrijving, duidelijk zijn wat er verwacht wordt. Beslissingenmoeten duidelijk gemotiveerd worden.

 • Proportionaliteit
  Technische specificaties, uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria moeten relevant zijn en in verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht.