Onze mensen

Gastvrijheid, aandacht en persoonlijk contact staan bij Holland Casino hoog in het vaandel. Dankzij onze medewerkers zijn wij in staat ons te onderscheiden, nu en in de toekomst. Onze gasten het hoogst haalbare niveau van hospitality bieden, is alleen mogelijk als we optimaal presteren met gezonde, betrokken en vakkundige medewerkers. Daarom investeren we in de ontwikkeling van medewerkers, hebben we aandacht voor hun gezondheid en hechten we veel waarde aan een veilige werkomgeving.

De markt waarin Holland Casino opereert, is aan verandering onderhevig. Om ook in de toekomst succesvol te blijven, is een hoge mate van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatie essentieel. We blijven in gesprek met onze medewerkers om elkaar zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te begrijpen - waarbij verbinding centraal staat. Een effectieve samenwerking met de ondernemingsraad en vakbonden is hier onderdeel van. Zo borgen we dat iedereen zich een realistisch beeld kan vormen van en zich kan voorbereiden op de toekomst.

Het afgelopen jaar is, met name in het kader van de totstandkoming van een nieuwe cao, een bewogen jaar geweest. In het voorjaar van 2017 heeft dit proces tot verschillende acties en werkonderbrekingen geleid. Onze mede­werkers hadden vooral behoefte aan meer zekerheid in de context van een mogelijke liberalisering van de kansspelmarkt. Na een intensieve overleg­periode, is in juni 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe vijfjarige cao. In dit akkoord zijn onder andere belangrijke afspraken gemaakt over loon, aanpassing van de seniorenregeling en zekerheid op het gebied van werkgelegenheid. Ook alle detail-onderhandelingen zijn in 2017 afgerond en de nieuwe cao is inmiddels formeel aangemeld en ingegaan. Holland Casino is verheugd dat met dit akkoord een einde is gekomen aan een onrustige periode. In 2017 is opnieuw veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van het interne communicatiebeleid, met als doel de interactie, openheid en transparantie richting medewerkers te bevorderen. Er is een regieteam samengesteld waarin het Bestuur, HR, management en medewerkers met elkaar nadenken over hoe de verbinding binnen de organisatie verbeterd kan worden. Het sterker maken van het contact tussen onze medewerkers en het management in de vestigingen is een belangrijk aandachtspunt, net als het contact tussen het hoofdkantoor en de vestigingen. In het strategisch meerjarenplan ‘samen op weg naar 2020’ van Holland Casino is cultuur en leiderschap als speerpunt opgenomen. Het doel is om met elkaar vol vertrouwen, energie en daadkracht naar de toekomst te kijken.


Het aantal medewerkers is in 2017 naar 3.699 gestegen. In voorbereiding op de geplande opening van de nieuwe Holland Casino vestiging in Amsterdam West zijn inmiddels ruim 200 nieuwe medewerkers geworven en opgeleid. Tot de opening van Amsterdam West zetten we deze medewerkers in andere vestigingen in. Ook de medewerkers van de door brand getroffen vestiging in Groningen, hebben we tijdelijk in andere vestigingen in kunnen zetten.

Bij het aantrekken van nieuw talent kijken we niet alleen of mensen de kwaliteiten in huis hebben die we zoeken, maar ook of ze binnen onze vernieuwde organisatiecultuur passen. Met gerichte werving, eigen opleidingen, aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers, behoud van vakmanschap en de ontwikkeling van talent, willen we een toppositie innemen en houden binnen de casinomarkt. In 2017 is veel aandacht besteed aan het neerzetten van Holland Casino als werkgeversmerk onder andere door het ontwikkelen en inzetten van diverse on- en offline materialen voor arbeidsmarktcommunicatie.

Groei en ontwikkeling

Om onze medewerkers vandaag en in de toekomst de besten te laten zijn in hun vak, investeren we in de toekomst van onze mensen. Holland Casino zorgt dat er voldoende ruimte is voor ontwikkeling en biedt een breed scala aan e-learning modules, trainingen, opleidingen en ontwikkelprogramma’s. Naast vakspecifieke opleidingen op het gebied van tafelspelen, speel­automaten en services, biedt Holland Casino ook generieke trainingsmodules aan onder andere gericht op communicatie, veiligheid, management, MS Office en sociale media.

Trainingen en opleidingen
Medewerkers doorlopen tijdens hun carrière bij Holland Casino verschillende vakinhoudelijke trainingen en opleidingen. In 2017 is een aantal vakspecifieke opleidingen vernieuwd. Samen met medewerkers uit de vestigingen zijn nieuwe opleidingsproducten ontwikkeld en geïmplementeerd. De opleidingen zijn met deze vernieuwingen zogenaamde blended learning trajecten, waar zowel online als offline leren onderdeel van uit maken. Uiteindelijk worden alle reeds bestaande vakspecifieke opleidingen vernieuwd. Daarnaast hebben medewerkers als onderdeel van de nieuwe cao-afspraken toegang tot een persoonsgebonden budget ter waarde van 500 euro per jaar, welke zij naar eigen inzicht kunnen inzetten dan wel opsparen.

Hospitality
Hartelijkheid, sociale vaardigheden en servicegerichtheid spelen een cruciale rol in het behalen van het hoogst haalbare niveau van hospitality. In alle vestigingen is een hospitality traject gestart, waarbij de HEP-theorie is geïntroduceerd (Hoffelijkheid, Emotie en Pro-activiteit). Leidinggevenden van alle vestigingen hebben de tweedaagse hospitality training gevolgd welke bestaat uit een combinatie van theorie en het leren overbrengen van de opgedane kennis. Daarnaast zijn op alle vestigingen hospitality coaches actief om het onderwerp en de geleerde theorie levend te houden en aan te jagen.

Preventiebeleid Kansspelen
Holland Casino heeft in samenwerking met verslavingszorg in Nederland het Preventiebeleid Kansspelen (PBK) ontwikkeld. Medewerkers spelen een cruciale rol bij de uitvoering van dit beleid. De PBK-training geeft inzicht in de problematiek rondom kansspelverslaving en leert medewerkers verslavings- of probleemgedrag vroegtijdig te herkennen. Het volgen van de basiscursus is verplicht voor alle medewerkers. De cursus wordt aangeboden als e-learning. In 2017 is de basiscursus vernieuwd en is er extra aandacht voor preventie van kansspelverslaving onder medewerkers zelf. Naast de basiscursus volgen leidinggevenden en medewerkers van de afdeling Security & Responsible Gaming aanvullende trainingen. Meer informatie over het PBK is te vinden in het hoofdstuk ‘Onze gasten’ op pagina’s 53 t/m 56.

Anti-witwasbeleid
Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme maar zeker ook vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheid, leidt Holland Casino medewerkers op in het opgestelde Anti-witwasbeleid.

Alle medewerkers volgen de basiscursus Anti-witwasbeleid in de vorm van e-learning. Deze e-learning is in 2017 aangepast waarbij veranderingen in wetgeving zijn doorgevoerd. Daarnaast volgen medewerkers met specifieke functies aanvullende trainingen en bezoeken bijeenkomsten waar dieper ingegaan wordt op thema’s uit het beleid zoals bijvoorbeeld het cliënten­onderzoek.

Management Development programma
Holland Casino investeert in de ontwikkeling van leiderschap binnen de organisatie en biedt medewerkers de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen en door te groeien. In oktober 2017 ging voor de tweede keer het Management Development (MD) programma van Holland Casino van start. Centraal in dit programma staat de strategie van Holland Casino en de vaardigheden, talenten en prestaties die we van onze toekomstige leiding­gevenden verwachten. Het programma bestaat uit drie intensieve modules van vier maanden. Naast de training worden alle deelnemende managers gedurende het programma ondersteund met individuele coaching.

Op basis van een evaluatie van het MD programma, is een nieuw initiatief ontplooid waarbij management development gecombineerd wordt met talent development. Uit een groot aantal kandidaten is een selectie gemaakt die verdeeld is over twee groepen: medewerkers die een stap willen maken naar een managementpositie en medewerkers die klaargestoomd worden voor de rol van (assistent) casino manager. Binnen het programma kunnen high potentials op ieder moment worden toegelaten. Het programma start begin 2018.

Gezonde en vitale medewerkers

Bij Holland Casino streven we naar gezonde en vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan. We hebben in 2017 weer stevig ingezet op dit thema. Het ziekteverzuimniveau van 2017 was 3,7 procent. Weliswaar behalen we daarmee net niet de doelstelling van 3,5 procent, maar kunnen we concluderen dat ook 2017 zich, net als 2016 (3,5 procent), kenmerkt door een laag ziekteverzuim.

In 2017 zijn net als in 2016 lokaal verschillende BRAVO-initiatieven ondersteund om gezondheid en fit en vitaal blijven, te stimuleren. BRAVO staat voor (meer) Beweging, (niet) Roken, (matig met) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. Voorbeelden van initiatieven die in 2017 hebben plaatsgevonden, zijn samen stoppen met roken, gratis aanbod van gezonde gerechten tijdens nachtdiensten, het aanbieden van fruit en lokaal samen sporten.

Er hebben in 2017 diverse landelijke sportieve activiteiten plaatsgevonden waar alle medewerkers aan deel konden nemen. Er vond onder andere een Wielerronde plaats waarbij medewerkers in zes dagen alle casino’s zijn langsgefietst. Daarnaast hebben circa 150 medewerkers meegedaan aan een hardloopevenement in Enschede en was ook dit jaar het landelijke Holland Casino NK golfevenement een succes.

Veiligheid en integriteit

Holland Casino hecht veel waarde aan een veilige en prettige werkomgeving voor haar medewerkers. Of medewerkers nu werken in één van de casino’s of op het hoofdkantoor, iedereen moet zich veilig en op zijn gemak voelen. De selectie- en aannameprocedures voor (tijdelijke) medewerkers zijn grondig. Medewerkers worden daarnaast continu getraind en opgeleid in het veilig en verantwoord aanbieden van het spel. De afdeling Security & Responsible Gaming speelt hier een belangrijke rol in door middel van continu cameratoezicht en beveiligingsmedewerkers op de vloer.

Vertrouwenspersonen, meldpunt Integriteit en klachtencommissies
Holland Casino heeft op alle vestigingen gecertificeerde vertrouwens­personen aangesteld om medewerkers advies te geven en bij te staan bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. De vertrouwenspersonen zijn bekend op de vestigingen en informatie over integriteitskwesties en ongewenste omgangvormen is op ons intranet en als brochure op de vestigingen te vinden.

Er is een meldpunt Integriteit, een klachtencommissie ongewenste omgangs­vormen en een Commissie Melden Integriteitskwesties. Deze commissie heeft een externe voorzitter. In 2017 is er één melding binnen­gekomen bij de Commissie Melden Integriteitskwesties en afgehandeld. Bij zowel de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen als het meldpunt zijn geen meldingen binnen­gekomen. In totaal zijn door de afdeling Security en Responsible Gaming 54 integriteitskwesties onderzocht.

Arbeidsvoorwaarden

Cao
In mei 2016 is het overleg tussen Holland Casino en de vakbonden gestart om samen tot een duurzame en moderne cao te komen die een verantwoorde basis biedt voor de komende jaren. Na meerdere intensieve en constructieve overlegperiodes en na een groot aantal acties en werkonderbrekingen, is in juni 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe vijfjarige cao. Holland Casino heeft gedurende de overlegperiode haar medewerkers zo uitgebreid en zorgvuldig mogelijk geïnformeerd door middel van onder andere een cao-pagina op het intranet, informatievideo’s en gesprekken tijdens rondetafel bijeenkomsten.

Holland Casino is blij met de nieuwe cao, waarmee nu duidelijke afspraken vastliggen voor de toekomst. Met het brede pakket aan maatregelen wil Holland Casino waardering voor haar medewerkers vastleggen in duurzame en moderne arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd wordt ook rekening gehouden met de veranderingen waar Holland Casino in de komende periode mee te maken gaat krijgen.

De nieuwe cao heeft een looptijd van vijf jaar, van januari 2016 tot en met december 2020, en de loonafspraken zijn als volgt:

 • Over 2016 een eenmalige uitkering van 3,5 procent (plus 1,0 procent additionele resultaatafhankelijke uitkering);
 • Voor 2017 en 2018 een structurele verhoging van 2,0 procent per jaar;
 • Voor de periode 2019/2020 worden de lonen per 1 januari van dat jaar verhoogd met de gemiddelde
  cao-loonstijging van het voorafgaande jaar (CBS norm).

Ook is overeengekomen dat er gedurende de looptijd van de cao geen gedwongen ontslagen plaatsvinden (behoudens dringende economische omstandigheden en reeds aangekondigde maatregelen).

De seniorenregeling wordt op een aantal punten aangepast naar een regeling die zich richt op duurzame inzetbaarheid. Daarmee houden we enerzijds oog voor het gezond ouder worden van onze medewerkers, terwijl deze regeling tegelijk ook in de toekomst betaalbaar blijft. Er zal tevens intensief worden geïnvesteerd in arbeidsmobiliteit en loopbaanontwikkeling. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een generatiepact, duurzame inzetbaarheid, verlofdagen en flexibel werken.

Resultaatafhankelijke uitkering (RAU)
Ook in 2017 kon een resultaatafhankelijke uitkering worden uitgekeerd vanwege de solide financiële resultaten over 2016. De hoogte van de uitkering over 2016 was 3,5 procent (inclusief een nabetaling van 1,0 procent zoals afgesproken in de cao) en bedroeg in totaal 3,6 miljoen euro.

Pensioen
De strategische heroriëntatie met betrekking tot onze pensioenvoorziening is afgerond. Samen met het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Holland Casino zijn we tot de conclusie gekomen dat het in het belang van de deelnemers is over te gaan naar een andere pensioenuitvoerder. Per 1 juli 2017 is de overgang naar Stap Algemeen Pensioenfonds gerealiseerd. Stap is een Algemeen Pensioenfonds, opgericht door pensioenuitvoerder TKP en verzekeraar Aegon.

De ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) is in 2017 vijf maal bijeengekomen voor een formele overlegvergadering. De Bestuursvoorzitter van Holland Casino is overlegpartner van de OR en was bij alle overlegvergaderingen aanwezig. Daarnaast heeft de OR met regelmaat informeel overleg met het Bestuur gehad. Naast de aan de OR ter advisering of ter instemming voorgelegde onderwerpen, stonden ook de liberalisering van de kansspelmarkt, de omvorming van de rechtsvorm van een stichting naar een naamloze vennootschap en het onderbrengen van de pensioenregeling bij een nieuwe pensioenuitvoerder op de agenda.

Naar aanleiding van het in 2016 door de OR afgegeven negatieve advies over de omvorming van stichting naar naamloze vennootschap vond op 1 december 2016 een zitting plaats bij de Ondernemingskamer. Op 3 februari 2017 heeft de Ondernemingskamer hierover uitspraak gedaan en Holland Casino in het gelijk gesteld. De OR is inmiddels in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Ten tijde van publicatie van dit jaarverslag wordt de uitspraak van de Hoge Raad op 1 juni 2018 verwacht.

In 2017 is door de OR ingestemd met of positief geadviseerd over de volgende verzoeken:

Instemming:

 • Verlenging openingstijden met een uur op Sylvesternight in alle vestigingen m.u.v. Leeuwarden;
 • Wijziging benoemingenbeleid;
 • Management Developmentbeleid;
 • Wijziging en vaststelling beleid met betrekking tot alcohol, drugs, medicijnen en kansspelafhankelijkheid;
 • Vaststelling Roosterhandboek.

Positief advies:

 • Benoeming Ruud Bergervoet als CFO;
 • Het overnemen van de zeggenschap over een deel van Gaming Support B.V. per 2018.

In 2017 zijn door de OR geen negatieve adviezen gegeven.

Onze mensen Holland Casino