Financiële ontwikkelingen

Baten

De brutobaten voor kansspelbelasting bedroegen 639,2 miljoen euro, een stijging van 5,2 procent ten opzichte van 2016 (607,4 miljoen euro). Het aantal bezoeken nam licht af naar 5,8 miljoen in 2017 (2016: 5,9 miljoen), terwijl de gemiddelde besteding per bezoek steeg met 6,9 procent, van 103 euro in 2016 naar 109 euro in 2017.

De opbrengst Tafelspelen steeg met 2,9 miljoen euro of 1,1 procent naar 255,9 miljoen euro ten opzichte van 2016 (253,0 miljoen euro). Een hogere omzet bij de Multi Roulettes, waar de omzet steeg met 8,6 procent naar 54,7 miljoen euro (2016: 50,4 miljoen euro), droeg in belangrijke mate bij aan deze stijging. Mede door het vervangen, vernieuwen en innoveren van speel­­automaten, steeg de opbrengst Speelautomaten in 2017 naar 332,2 miljoen euro (2016: 305,5 miljoen euro) een groei van 26,7 miljoen euro (8,7 procent).

De troncopbrengst (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en Front Office-activiteiten) groeide met 0,7 miljoen euro naar 23,6 miljoen euro (2016: 22,9 miljoen euro). De opbrengst Food & Beverage steeg met 9,3 procent naar 23,6 miljoen euro.

De bate van 29,0 miljoen euro heeft betrekking op het afgestemde deel van de lopende verzekeringsclaim in verband met de brand in Groningen. Zie pagina’s 102 en 103 in de jaarrekening voor meer informatie over de totale financiële impact van de brand in Groningen.

Lasten

De bedrijfslasten stegen in 2017 naar 400,2 miljoen euro (2016: 363,9 miljoen euro), een stijging van 10,0 procent of 36,3 miljoen euro.

De personeelskosten stegen van 207,6 miljoen euro in 2016 naar 225,8 miljoen euro in 2017, een toename van 18,2 miljoen euro (8,8 procent). Deze stijging is het gevolg van een toename van het aantal medewerkers (fte’s) naar 2.708 ultimo 2017 (ultimo 2016: 2.519) in combinatie met zowel een cao-loonstijging in 2017 als een eenmalige-cao nabetaling over 2016. Het totale aantal medewerkers (personen) is gestegen van 3.441 naar 3.699. Het aantal medewerkers op het hoofdkantoor is licht gestegen naar 224 (2016: 210).

De operationele kosten zijn licht gedaald met 0,2 procent of 0,3 miljoen euro naar 131,1 miljoen euro, ten opzichte van 131,4 miljoen euro een jaar eerder. De eenmalige overdrachtsbelasting voor de omvorming van de rechtsvorm van een stichting naar een naamloze vennootschap (4,6 miljoen euro) en hogere automatiseringskosten (3,7 miljoen euro) werden gecompenseerd door lagere marketingkosten (1,6 miljoen euro) en lagere bedrijfskosten (6,1 miljoen euro). De lagere bedrijfskosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere adviseurskosten, lagere leasekosten voor speelautomaten en lagere kosten in Groningen.

In 2017 zijn de afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 18,4 miljoen euro hoger uitgekomen dan in 2016. Dit is het gevolg van een aantal bijzondere waarde­verminderingen die met name verband houden met de brand in Groningen (8,0 miljoen euro) en een impairment op eerder gedane investeringen voor onze online propositie (3,8 miljoen euro).

Resultaat

Het resultaat voor vennootschapsbelasting steeg met 16,3 miljoen euro tot 98,0 miljoen euro, een sterke stijging ten opzichte van 2016 (81,7 miljoen euro). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten (23,2 miljoen euro) en de ontvangen verzekeringsclaim (29,0 miljoen euro) verlaagd door hogere personeelskosten (18,2 miljoen euro) en bijzondere waardeverminderingen (18,4 miljoen euro).

Sinds 1 januari 2016 is Holland Casino belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2017 is het resultaat na belasting 73,5 miljoen euro (2016: 74,1 miljoen euro). Gecorrigeerd voor eenmalige baten en lasten bedraagt het resultaat na belasting 71,7 miljoen euro (2016: 65,5 miljoen euro). Holland Casino draagt maandelijks 29 procent kansspelbelasting af aan de Staat over de opbrengsten van Tafelspelen en Speelautomaten.

De daadwerkelijke afdracht van kansspelbelasting over een boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht een maand later plaatsvindt. Naast de afdracht van kansspelbelasting is Holland Casino ook wettelijk verplicht kansspelheffing te betalen. In 2017 bedroeg de kansspelheffing 0,9 miljoen euro (2016: 0,9 miljoen euro).

Financiële positie

Solvabiliteit
Het eigen vermogen steeg gedurende 2017 van 184,3 miljoen euro naar 211,3 miljoen euro. Dit is het gevolg van de toevoeging van het onverdeelde resultaat 2017 (resultaat voor winstafdracht) aan het eigen vermogen. Hierdoor steeg de solvabiliteit naar 63,9 procent (2016: 60,3 procent).

Financiering
In oktober 2015 is een kredietfaciliteit afgesloten met een totale krediet­ruimte van 140 miljoen euro, waarvan in 2016 en 2017 nog geen gebruik is gemaakt. De kredietfaciliteit is aangegaan met een bankenconsortium bestaande uit ABN AMRO (50 procent) en ING (50 procent).

Eigen vermogen
In 2017 is een bedrag van 11,5 miljoen euro aan interimdividend uitgekeerd aan de Staat. Over de dividenduitkering over het resultaat van 2017 zijn na balansdatum afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën en er zal 42,9 miljoen euro worden afgedragen. Het resterende resultaat van 30,6 miljoen euro zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Investeringen
In 2017 heeft Holland Casino 71,6 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit betreft investeringen in bouw- en verbouwingsprojecten in met name in Amsterdam West en Rotterdam, maar ook diverse renovatieprojecten (40,3 miljoen euro) en reguliere vervangings­investeringen (21,4 miljoen euro). Daarnaast is 9,9 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe speelautomaten (2016: 27,8 miljoen euro). Holland Casino heeft in 2017 tevens geïnvesteerd in immateriële activa, waarvan onze online propositie het grootste project is.