WWFT

VOORKOMEN VAN WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING (Wwft)

Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en valt onder de werking van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (“Wwft”). Wij vervullen hierin als speelcasino een essentiële rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft om die reden onze continue aandacht geldt als één van de pijlers van onze betrouwbaarheid en integere bedrijfsvoering als aanbieder van kansspelen.

Het speerpunt in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is het cliëntenonderzoek. Dit wettelijk instrument stelt Holland Casino in staat om een gedegen risicoclassificatie van haar gasten te maken. Indien uit onderzoek blijkt dat een gast een onacceptabel risico vormt voor Holland Casino, haar gasten of haar medewerkers, is Holland Casino verplicht om haar dienstverlening aan deze gast te staken en een entreeverbod voor onbepaalde tijd op te leggen. In ons jaarverslag rapporteren we jaarlijks over het aantal opgelegde entreeverboden.

Melding ongebruikelijke transacties

Op grond van de Wwft is Holland Casino verder verplicht ongebruikelijke transacties te monitoren en te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Voor het melden zijn wettelijke indicatoren ontwikkeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve indicatoren en een subjectieve indicator. Indien een transactie voldoet aan een objectieve indicator dan is Holland Casino verplicht deze transactie te melden. Bij een subjectieve indicator heeft Holland Casino een eigen verantwoordelijkheid in de afweging om een transactie als ongebruikelijk te kwalificeren en te melden. Objectieve indicatoren betreffen:

  • Transacties die in verband met witwassen ook zouden moeten worden gemeld bij de politie of het Openbaar Ministerie – bijvoorbeeld als we signaleren dat biljetten verfspatten bevatten en daardoor mogelijk afkomstig zijn uit een plofkraak of ander misdrijf;

  • Transacties van EUR 10.000,- of meer, waarbij een contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt;

  • Een enkele girale betalingstransactie voor een bedrag van EUR 15.000,- of meer;

  • Transacties voor een bedrag van EUR 10.000,- of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta;

  • Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van EUR 10.000,- of meer;

Meldingen op basis van de subjectieve indicator doet Holland Casino op het moment dat er een redelijk vermoeden of aanleiding bestaat om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Een voorbeeld hiervan is een melding van een transactie die net onder de wettelijke meldingsgrens blijft van €10.000. 

Als Holland Casino een transactie als ongebruikelijk heeft beoordeeld, of wanneer de transactie op basis van objectieve indicatoren als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, dan doet Holland Casino melding hiervan bij FIU- Nederland. De FIU-Nederland combineert de gemelde transactie met meldingen van andere meldingsplichtige instanties zoals banken en hypotheekverstrekkers om zo transacties en geldstromen bloot te leggen die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Het aantal meldingen van Holland Casino rapporteren we in ons jaarverslag.

Opleiding medewerkers

Om bovenstaande maatregelen goed uit te voeren investeert Holland Casino in de kwaliteit van haar dienstverlening, waarbij de naleving van onder meer de verplichtingen uit de Wwft voorop staat. Om onze medewerkers te trainen in het signaleren van ongebruikelijke transacties en ongebruikelijk speel- en wisselgedrag, hebben wij een opleidingsprogramma ontwikkeld. Met dit opleidingsprogramma geeft Holland Casino invulling aan het opleidingsvereiste van de Wwft. 

Geheimhoudingsplicht

In de Wwft is een geheimhoudingsplicht voor Holland Casino opgenomen. Dit betekent dat wij vertrouwelijk om dienen te gaan met alle informatie die wij in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering verzamelen. Holland Casino neemt haar geheimhoudingsplicht erg serieus en heeft verschillende maatregelen getroffen om deze geheimhoudingsplicht in haar bedrijfsvoering in te bedden en te waarborgen.

Toezichthouders

Holland Casino wordt door zowel de Kansspelautoriteit als De Nederlandsche Bank gecontroleerd op naleving van de verplichtingen uit de Wwft. Daarbij houdt de Kansspelautoriteit toezicht op de wijze waarop Holland Casino als speelcasino invulling geeft aan de verplichtingen uit de Wwft. De Nederlandsche Bank heeft een specifieke toezichtstaak op basis van de aan Holland Casino verleende vergunning voor wisselinstelling.